Odliczamy czas

Do końca roku szkolnego pozostało
...i wakacje :)

Najnowsze z galeriiDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Rekrutacja
Rekrutacja PDF Drukuj Email
Rekrutacja - Rekrutacja
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2016 09:47

PROCEDURY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Katarzynie

na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r.

Nr 256 poz. 2572 ze zmianami).

Rozdział I

 1. I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1)    dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2010-2013)

 

 1. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, zamieszkałe na terenie Gminy Michów.

 

 1. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do przedszkola, niż liczba miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Michów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka młodszego mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie-załącznik nr 1.

 

 1. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 1. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI

uczęszczających do oddziału w roku 2016/2017

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

 

 1. III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

 

 1. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie:

1)    pobierają wniosek w siedzibie przedszkola lub ze strony szkoły: www.szkolakatarzyn.pl

2)    wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

 

 1. Wypełniony wniosek:

1)    podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

2)    podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

 

 

IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna.

 

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1)    żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

2)    zwrócić się do wójta, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

 1. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z wójtem gminy tzw. kryteria samorządowe.

 

 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu.

 

 1. Komisja rekrutacyjna:

1)    przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

2)    podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1)    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

2)    wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

3)    na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział II

KRYTERIA OBOWIĄZUJACE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Katarzynie  na rok szkolny 2016/2017 obowiązują:

 

 1. Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
 2. Kryteria ustalone przez dyrektora w uzgodnieniu z wójtem gminy tzw. kryteria samorządowe.

 

 1. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 

 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 

 1. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.

 

 1. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

 1. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba  że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

 

KRYTERIA USTAWOWE

 

LICZBA PUNKTÓW

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2

2. Niepełnosprawność kandydata

2

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

2

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

2

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

2

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

LICZBA PUNKTÓW

1. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata pracują,

wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,

uczą się w trybie dziennym,

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko ( łącznie 4).

 

po 1 pkt.

na każdego rodzica

(łącznie 2)

 

2. Fakt kontynuowania w roku szkolnym 2016/2017 przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

2

3. Fakt kontynuowania nauki w roku szkolnym 2016/2017 przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej, w funkcjonującej w pobliżu szkole podstawowej i gimnazjalnej.

 

2

4. Dzieci z ciąży mnogiej.

1

5. Fakt zamieszkiwania kandydata w najbliższej odległości od siedziby przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

 

1

 

Rozdział III

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

 

1)Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych czyli podstawowych kryteriów naboru:

 

1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

3.Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

4.Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

2)Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych czyli dodatkowych kryteriów naboru:

 

1.Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

 

2. Oświadczenie o kontynuowaniu w następnym roku szkolnym przez

rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

 

3.Oświadczenie o uczęszczaniu i kontynuowaniu nauki w następnym roku szkolnym przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w funkcjonującej w pobliżu szkole podstawowej

4.Oświadczenie, że dzieci pochodzą z ciąży mnogiej.

 

5.Oświadczenie, że przedszkole pierwszego wyboru jest najbliższą placówką od

miejsca zamieszkania kandydata.

 

Dokumenty okazuje się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 
Rekrutacja PDF Drukuj Email
Rekrutacja - Rekrutacja
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 marca 2016 13:23

Rekrutacja na wolne miejsca do oddziału przedszkolnego trwa do 31 marca 2016r.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i składanie wniosków.

Harmonogram rekrutacyjny

Procedury postępowania rekrutacyjnego

WNIOSEK

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Czas nie stoi

Ulti Clocks content

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
24 Listopada 2020
Imieniny obchodzą
Dobrosław, Emilia, Emma, Flora,
Franciszek, Gerard, Gerarda, Gerhard,
Jan, Mina, Pęcisław, Protazy

Do końca roku zostało 38 dni.
Zodiak: Strzelec

Kalendarz

poprzednim miesiącu listopad 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 44 1
week 45 2 3 4 5 6 7 8
week 46 9 10 11 12 13 14 15
week 47 16 17 18 19 20 21 22
week 48 23 24 25 26 27 28 29
week 49 30

Naszą stronę odwiedziło:

Dziś6
Wczoraj30
W ostatnim tygodniu36
W ostatnim miesiącu560
Wszystkich odwiedzin60408

Powered by Kubik-Rubik.de