Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Katarzynie zobowiązuje się do zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej.
Data publikacji strony internetowej : 2011-01
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie z konwencją w kulturze
– zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego
– część załączników dodanych jest w formie skanów
– brak możliwości odczytania tekstu przez lektora
– część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 30.12.2021 r. na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Szczuchniak, e-mai: spkatarzyn@wp.pl,
tel: 81 8594480.
Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osobowe zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Do budynku Szkoły Podstawowej w Katarzynie prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście tylne od strony boisk szkolnych.
Do wejścia głównego prowadzi jeden podstopień.
Wejście główne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille”a ani oznaczeń lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.
Brak parkingu z miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym- brak.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online- brak.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych (tj. urządzeń ułatwiających słyszenie i rozróżnienie mowy).