Odliczamy czas

Do końca roku szkolnego pozostało
...i wakacje :)

Najnowsze z galeriiDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

szkoła
Ogłoszenia PDF Drukuj Email
szkoła - tablica ogłoszeń
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 stycznia 2012 09:37

 


 
Nasi nauczyciele PDF Drukuj Email
szkoła - kadra
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 13 listopada 2011 21:01

 

Kadra w roku szkolnym 2021/2022

 

mgr Alina Krupa – dyrektor szkoły


mgr Aftyka Hanna – nauczyciel języka angielskiego;


mgr Bogucka Marzena- nauczyciel przedszkola.


mgr Gryta Elżbieta – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,  bibliotekarz


lic.  Jakóbczyk Małgorzata – nauczyciel kształcenia zintegrowanego


mgr Karpińska Elżbieta – nauczyciel kształcenia zintegrowanego;

 

lic. Kowalska Małgorzata- logopeda


mgr Micek Hanna– nauczyciel religii;

 

mgr Węgorowska Anna – nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz plastyki i muzyki;

 

mgr Jedut Dorota- psycholog


 

 
Dokumenty szkoły PDF Drukuj Email
szkoła - tablica ogłoszeń
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 listopada 2011 18:53

 

 

S T A T U T

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

W  KATARZYNIE

 

SPIS TREŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE………………………………………………………3

 

Rozdział I – NAZWA  SZKOŁY…………………………………………………….3

 

Rozdział II. CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY……………………………………..4

 

Rozdział III. ORGANY  SZKOŁY  I  ICH  ZADANIA……………………….9

 

Rozdział  IV .    ORGANIZACJA    SZKOŁY……………………………………14

 

Rozdział V.  NAUCZYCIELE  I  PRACOWNICY  SZKOŁY…………......18

 

Rozdział VI.  SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNEGO………………………………….….20

 

Rozdział VII.  UCZNIOWIE   SZKOŁY………………………………………….41

 

Rozdział VIII. ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY…………………………………45

 

Rozdział IX . POSTANOWIENIA  KOŃCOWE………………………………47

 

 

Niniejszy statut  został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zmianami) oraz rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie  ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami ).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w dalszej części Statutu  jest mowa  bez bliższego określenia  o :

1)    Szkole – należy przez to rozumieć  Szkołę Podstawową w Katarzynie,

2)  Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ),

3)  Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców  - należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

4)  Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ,

5)     Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela , którego szczególnej opiece  wychowawczej  powierzono jeden z oddziałów w szkole,

6) Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Michów,

6)     Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Rozdział I – NAZWA  SZKOŁY

§ 2

Nazwa szkoły  : SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  KATARZYNIE

 

§ 3

Szkoła używa pieczęci :

1.Podłużnej o brzmieniu:

1) Szkoła Podstawowa Katarzyn 21-140 Michów

tel.(081)8594480  NIP 714-17-44-953

2.Okrągłych o brzmieniu :

1) Duża pieczęć z godłem państwa i napisem w otoku : Szkoła

Podstawowa w Katarzynie,

2) Mała pieczęć  z godłem państwa i napisem w otoku:

Szkoła Podstawowa  w Katarzynie.

 

§ 4

1.Organem prowadzącym szkołę  jest Gmina Michów.

2.Szkoła jest jednostką budżetową gminy  i działa na zasadach

określonych  ustawą z dnia 30.VI.2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr.249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

3.Obsługę finansową  Szkoły prowadzi  Zespół Szkół

Ogólnokształcących w Michowie, po uprzednim zawarciu

stosownego  porozumienia z dyrektorem ZSO w Michowie.

4. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

5. Czas trwania cyklu kształcenia  w Szkole wynosi 6 lat.

 

Rozdział II. CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

§ 5

1.Szkoła  realizuje cele i zadania  określone  w ustawie o systemie oświaty

oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2.Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy , moralno-emocjonalny

i fizyczny  w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi

w warunkach  poszanowania ich  godności osobistej oraz wolności

światopoglądowej i wyznaniowej.

3.W realizacji zadań kieruje się zasadami nauk pedagogicznych , przepisów

prawa i zobowiązań wynikających  z Powszechnej Deklaracji Praw

Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka.

 

§ 6

1.Szkoła umożliwia  uczniowi  zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych

do uzyskania świadectwa jej ukończenia.

2.Pomaga absolwentom w przygotowaniu do dalszego kształcenia.

3.Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

językowej i religijnej.

4.Funkcje opiekuńcze w szkole sprawują wychowawcy.

5.Szkoła dokonuje indywidualnej oceny sytuacji materialnej i społecznej

uczniów i podejmuje działania w celu zlikwidowania dysproporcji

w materialnym zaopatrzeniu uczniów znajdujących się w szczególnie

trudnej sytuacji finansowej i opiniuje o przyznanie takiej pomocy przez

organy samorządu gminnego.

6.Udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej

w tym:

1)współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu

zasięgnięcia opinii o uczniach mających trudności wychowawcze

lub w nauce,

2)udziela pomocy uczniom niedostosowanym społecznie,

3)przeciwdziała zjawiskom patologii społecznej.

7.Sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi organizują nauczanie

indywidualne  w domu .                                                                                        8.Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez

zindywidualizowanie wymagań i opieki nad uczniem szczególnie

zdolnym lub mającym trudności w nauce.

9.Umożliwia realizację indywidualnych i autorskich programów

nauczania.

10.Szkoła wypracowuje i realizuje Program Wychowawczy

i Profilaktyczny stanowiące odrębne dokumenty.

 

§ 7

Wykonywanie  zadań opiekuńczych przez  Szkołę.

 

1.Podczas  obowiązujących  zajęć lekcyjnych opiekę nad uczniem  sprawuje

nauczyciel przedmiotu. Powyższe  dotyczy także nauczycieli  pełniących

zastępstwa za nauczycieli nieobecnych.

2.Podczs zajęć pozalekcyjnych  opiekę nad uczniami sprawuje  nauczyciel

prowadzący zajęcia.

3.W czasie  przerw  międzylekcyjnych  opiekę sprawują nauczyciele

pełniący  dyżur.

4.Opiekę nad uczniami  przebywającymi  na wycieczce  sprawuje  kierownik

wycieczki  i opiekunowie.

1)przed każdą wycieczką sporządza się kartę wycieczki uwzględniającą

zasady i tryb opieki , trasę wycieczki i czas jej trwania, określa się także

cele wycieczki,

2) kartę wycieczki zatwierdza  dyrektor  szkoły,

3) dopuszcza się aby rolę  opiekunów pełnili Rodzice,

4)uczniowie składają przed wycieczką  oświadczenia rodziców  o ich

zgodzie na udział dziecka w  wycieczce.

5. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek  poza  terenem szkoły liczbę

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek,

stopień rozwoju psychofizycznego , stan zdrowia i ewentualnie

niepełnosprawność  osób powierzonych opiece  szkoły, a także specyfikę

zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się  one odbywać

( Rozporządzenie MEN i S  z dnia 31.XII.2002r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U.

z 2003 r. Nr 6 poz.69 )

6. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole  pełnią dyżury , a w szczególności:

1) podczas przerw międzylekcyjnych,

2) na uroczystościach  szkolnych  i klasowych,

3) na zabawach szkolnych.

 

7. Dyrektor Szkoły  sporządza roczny  lub semestralny grafik  dyżurów

pełnionych  przez nauczycieli  podczas przerw międzylekcyjnych ,

uwzględniający wszystkich nauczycieli , podając czas  i miejsce

dyżuru.

8. Dyrektor wyznacza nauczycieli  dyżurujących  w czasie imprez  szkolnych

co najmniej na jeden dzień przed imprezą.                                                     9. Organizatorami imprez  klasowych są wychowawcy i oni są  zobowiązani

do  pełnienia dyżurów  podczas tych imprez.

 

§ 8

1. Dyrektor szkoły  powierza wyznaczonemu  nauczycielowi zwanemu

wychowawcą  klasy  opiekę nad  danym oddziałem.

2.Dla  zapewnienia ciągłości  i skuteczności  pracy wychowawczej

wskazane jest , aby wychowawca  opiekował się danym oddziałem

w ciągu  całego  etapu edukacyjnego tj.

1)  klasy I – III

2)  klasy IV – VI

3. Wychowawca klasy sprawuje opiekę  wychowawczą nad danym

oddziałem  jak też  rozwiązuje problemy   wychowawcze oddziału

wespół z uczniami i rodzicami.

 1. Dyrektor szkoły podaje do wiadomości rodziców i uczniów  przydział  oddziałów  poszczególnym wychowawcom.
 2. Dyrektor szkoły  wysłuchuje opinii  uczniów i rodziców  danego oddziału   w sprawie wychowawcy, analizuje je  i ewentualne  wnioski ( uwagi) przedstawia zainteresowanemu nauczycielowi.
 3. Dyrektor może dokonać   zmiany na stanowisku  wychowawcy :

1) z urzędu  w skutek  długotrwałej , usprawiedliwionej  nieobecności

wychowawcy  lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,

2)    na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3)    na pisemny wniosek  co najmniej 2/3 rodziców  uczniów  danego oddziału  lub Samorządu Uczniowskiego.

7.  Opinie , o których mowa  w ust.5 nie są dla Dyrektora   wiążące .

O sposobie  ich załatwienia Dyrektor informuje  wnioskodawców  w

terminie 14 dni.

 1. Zdania wychowawcy  określają  dalsze  postanowienia Statutu

 

§ 9

 1. Szkoła prowadzi świetlicę , która zabezpiecza  uczniom zajęcia

wychowawczo-opiekuńcze.

 1. Szkoła zapewnia uczniom  możliwość spożycia  obiadu drugo daniowego.
 2. Odpłatność za korzystanie z dożywiania  ustala odrębny regulamin.
 3. Dopuszcza się  zwolnienie  częściowe lub całkowite  z opłat uczniów  znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej lub wymagających szczególnej opieki.

Wówczas te koszty pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Stołówka  podlega bezpośrednio  Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 10

 1. Nauczyciele  uczący w  danej klasie  tworzą zespoły:

1)    zespół  klas  IV – VI

2)    zespół  nauczania zintegrowanego

 1. Pracą zespołu  kieruje  nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły na

przewodniczącego  zespołu.

 1. Cele  i zadania  zespołu to:                                                      1)organizowanie współpracy nauczycieli  dla pełnej realizacji

programów nauczania,

2)uzgodnienie korelacji  treści nauczania  przedmiotów pokrewnych,

3)uzgodnienie decyzji  w sprawie wyboru programu nauczania,

4)opracowywanie kryteriów  oceniania uczniów  oraz sposobów  badania

wyników nauczania,

5)organizowanie wewnątrzszkolnego systemu  doskonalenia

zawodowego i doradztwa metodycznego  , w tym dla nauczycieli

młodszych stażem ,

6)opracowywanie i opiniowanie autorskich i eksperymentalnych

programów  nauczania,

7)redagowanie  wspólnych opracowań  na tematy dyscyplinarne lub

interdyscyplinarne.

 

 

§ 11

Współdziałanie rodziców   i nauczycieli.

1. Rodzice i nauczyciele  współdziałają  ze sobą  w sprawie  wychowania

i kształcenia  dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości  szkolnego zestawu  programów  na danym etapie

kształcenia oraz  programu wychowawczego szkoły,

2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

3) rzetelnej informacji  na temat swojego dziecka, jego zachowania ,

postępowania i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskiwania informacji  , porad i wskazówek w sprawach

wychowania i kształcenia swojego dziecka,

5) wyrażania i przekazywania opinii  i wniosków odnośnie pracy

szkoły nauczycielom, dyrekcji  i organom nadzorującym szkołę.

 

3.Szkoła organizuje spotkania  z rodzicami  i stwarza im  możliwości

wymiany informacji  oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

 

Rozdział III. ORGANY  SZKOŁY  I  ICH  ZADANIA

§ 12

1.Organami  Szkoły są :

1)    Dyrektor  Szkoły

2)    Rada Pedagogiczna

3)    Samorząd Uczniowski

4)    Rada  Rodziców

2.Może być  utworzona  Rada Szkoły  jako społeczny  organ Szkoły

z kompetencjami  określonymi  w ustawie  o systemie  oświaty.             3.Dyrektor Szkoły  jest organem Szkoły , który :

1)   kieruje bieżącą  działalnością  dydaktyczno-wychowawczą Szkoły,

2)   reprezentuje Szkołę  na zewnątrz,

3)   sprawuje nadzór pedagogiczny, dokonuje oceny pracy nauczycieli,

4)   inspiruje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej  w ramach

rad  szkoleniowych  i innych form doskonalenia zawodowego,

5)   przedkłada Radzie Pedagogicznej , w celu podjęcia uchwały,

projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

6)   przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia  wyniki

klasyfikacji i promocji uczniów,

7)     opracowuje dokumenty organizacyjne Szkoły,

8)     organizuje warunki do prawidłowej realizacji  konwencji o prawach  dziecka  oraz umożliwia uczniom  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

9)     opracowuje zakresy obowiązków  nauczycieli i pracowników        niepedagogicznych

10)  przyjmuje uczniów do szkoły,

11)  sprawuje opiekę nad uczniami  oraz stwarza warunki  do

harmonijnego rozwoju,

12)  zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nauki,

13)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej  i Rady Szkoły (jeżeli taka

zostanie powołana) podjęte w ramach ich kompetencji

14)  organizuje współdziałania z Samorządem Uczniowskim i Radą

Rodziców,

15)  współpracuje  z zakładową  organizacją związkową  działającą w

Szkole w zakresie przewidzianym  odrębnymi przepisami , a w

szczególności: zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły ,

regulaminów pracy, premiowania i nagradzania  pracowników

Szkoły, ZFŚS, ustalania planów urlopów  pracowników Szkoły z      wyjątkiem  Nauczycieli,

16) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

zgodnie z ustalonym regulaminem,

17) dysponuje środkami określonymi  w planie finansowym Szkoły,

18) organizuje  administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę Szkoły.

4.Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy  dla zatrudnionych w niej

nauczycieli i pracowników  nie będących nauczycielami, a w szczególności:

1)zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2)przyznaje nagrody,

3)wymierza kary porządkowe,

4)występuje do organu prowadzącego i nadzorującego Szkołę z wnioskami

w sprawie odznaczeń , nagród i innych wyróżnień- po zasięgnięciu

opinii Rady Pedagogicznej.

5.W przypadku nieobecności  Dyrektora  jego obowiązki  pełni  wyznaczony

przez niego nauczyciel.

6.Radę Pedagogiczną  jako organ Szkoły tworzą  wszyscy nauczyciele

zatrudnieni  w Szkole, bez względu na wymiar czasu pracy.

7.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej  jest Dyrektor  Szkoły.

8.W posiedzeniach Rady Pedagogicznej  mogą brać udział  z głosem doradczym

zaproszeni przez Dyrektora lub na wniosek Rady  goście.

9.Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności ½  jej członków.

10. Rada Pedagogiczna  uchwala regulamin  swej działalności.

11. Rada Pedagogiczna  obraduje  na posiedzeniach plenarnych ujętych w

rocznym planie z uwzględnieniem  posiedzeń  przed rozpoczęciem roku

szkolnego  tj. posiedzeń  zatwierdzających  wyniki klasyfikowania  i

promowania uczniów  po każdym semestrze oraz posiedzenia po

zakończeniu roku szkolnego.

12.Oprócz posiedzeń plenarnych zwoływane mogą być  bieżące posiedzenia

Rady Pedagogicznej  na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej ,

organu prowadzącego Szkołę  lub 1/3  członków  Rady Pedagogicznej.

13.Obradom Rady Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Szkoły  jako

Przewodniczący Rady  lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

14. O zwołaniu Rady Pedagogicznej  powiadamia jej członków  przewodniczący

Rady.

15. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania treści

obrad i spraw , które mogłyby  naruszyć  dobro  osobiste  uczniów,

nauczycieli i innych pracowników Szkoły,  lub dobre imię  Szkoły .                                       16. Do kompetencji  stanowiących  Rady Pedagogicznej  należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2) zatwierdzanie wyników  klasyfikacji i promowania uczniów,

3) uchwalanie  regulaminu własnej działalności,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych,

5) ustalanie zakresu  samokształcenia  i doskonalenia zawodowego,

6) podejmowanie uchwał w sprawie  skreślenia z listy uczniów.

 

17.Dyrektor Szkoły wstrzymuje  wykonanie w/w uchwał  z tytułu  ich

niezgodności  z przepisami prawa , a o powyższym  zawiadamia  organ

prowadzący Szkołę  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

18. Do kompetencji opiniodawczych  Rady Pedagogicznej  należy :

1) opiniowanie organizacji pracy Szkoły , tygodniowego rozkładu

zajęć,

2) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,

3)  opiniowanie wniosków do organu prowadzącego Szkołę  o

przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału

nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia  zasadniczego  oraz dodatkowo  płatnych  zajęć dydaktycznych ,

wychowawczych i opiekuńczych.

19. W przypadku, gdy nie została powołana Rada Szkoły  zadania określone

przez  art. 50  ustawy o systemie oświaty  wykonuje  Rada Pedagogiczna.

 

20. Rada Pedagogiczna  przed opracowaniem  niżej podanych dokumentów

winna  zasięgnąć  opinii  przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawie

1) szczegółowych zasad  wewnątrzszkolnego oceniania uczniów ,

2)„Programu  wychowawczego szkoły” będącego alternatywą do

zagrożeń społecznych młodego pokolenia,

 

21.Rada Pedagogiczna ponad to może :

1) wnioskować  o odwołanie nauczyciela  ze stanowiska dyrektora,

2) delegować swoich przedstawicieli  do prac w innych organach.

 

22.Samorząd Uczniowski  jako organ Szkoły tworzą wszyscy jej uczniowie.

23.Zasady działania Samorządu  jak też wyboru  jego członków  określa

Regulamin  Samorządu .Regulamin  ten nie może być  sprzeczny  ze

Statutem Szkoły.

24.Samorząd Uczniowski  przedstawia organom Szkoły  wnioski i opinie

o pracy  oraz  realizacji podstawowych  praw ucznia jak :

1) prawo do zapoznania się  z  programem  nauczania  i jego celami,

2) prawo do znajomości  stawianych przed uczniami  wymagań,

3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4) prawo do organizacji  życia szkolnego,

5) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

6) prawo do organizowania  działalności  kulturalnej i sportowej,

7)prawo wyboru nauczyciela  pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

25.Rada Rodziców  stanowi  reprezentację rodziców uczniów Szkoły, a zasady

jej tworzenia uchwala ogół  rodziców  uczniów Szkoły.

1)Rada Rodziców  uchwala  regulamin swojej działalności , który nie może

być sprzeczny ze Statutem Szkoły,

2)Rada Rodziców może występować  do Rady Pedagogicznej  i Dyrektora

Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi  wszystkich spraw Szkoły,

3)w celu wspierania  działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może

gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców i innych

źródeł .Zasady  wydatkowania funduszy Rady Rodziców  określa

regulamin, o którym mowa w  punkcie 1.

§ 13

 

1.W sprawach spornych pomiędzy  działającymi w Szkole organami ,

prowadzenie mediacji  oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć

należy  do Dyrektora , a w szczególności:

1)rozstrzyganie spraw spornych  wśród członków Rady Pedagogicznej,

2)przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i

pracowników niepedagogicznych ,

3)rozstrzygnie w sytuacjach  konfliktowych  pomiędzy nauczycielem a

Rodzicem ,

4)wydawanie zaleceń wszystkim organom statutowym,

5)wstrzymywanie uchwał tych organów, niezgodnych z prawem

oświatowym.

2.W sprawach spornych ustala się  co następuje :

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia  do Przewodniczącego

Samorządu  Uczniowskiego  za pośrednictwem

Przewodniczącego  klasowego,

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu

z nauczycielem  opiekunem przedstawia nauczycielowi lub

wychowawcy , który  wraz z przedstawicielem  Samorządu

rozstrzyga sporne  kwestie,

3) sprawy nie rozstrzygnięte  kierowane są do Dyrektora ,

którego decyzje są ostateczne.

 

 

§ 14

Trybu, o którym mowa w  § 13  nie stosuje się  do postępowań  uregulowanych odrębnymi przepisami, a w szczególności  w sprawach :

1)    odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2)    odpowiedzialności porządkowej,

3)    sporów ze stosunku  pracy objętymi właściwością sądów pracy.

 

§ 15

 

1. Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych Szkoły i poszczególnych  oddziałów, a zwłaszcza:

 

1) prawo do zapoznania się z  planami dydaktyczno-wychowawczymi

Szkoły na zebraniach rodzicielskich, planami wychowawczymi  klasy

na spotkaniach klasowych  lub w innych formach,

 

2) prawo do zapoznania się z przepisami  i zasadami  oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów oraz  przeprowadzania

sprawdzianów,

 

3) prawo do otrzymywania informacji  na temat możliwości  dalszego

kształcenia  i wychowania swych dzieci.

 

2.Szkoła organizuje  stałe spotkania  z rodzicami  służące wymianie  informacji

na tematy  wychowawcze:

1)spotkania szkolne winny odbywać się co najmniej dwa razy w semestrze,

2) raz w semestrze Dyrektor Szkoły  może zwołać  spotkanie poświęcone

wybranej tematyce wychowawczej,

3)Wychowawcy klas  organizują  spotkania zgodnie z potrzebami  poza

spotkaniami szkolnymi.

 

3.Nauczyciele  i rodzice  mają prawo  do wyrażania  swoich opinii na temat

pracy  Szkoły .

 

Rozdział  IV .    ORGANIZACJA    SZKOŁY

§ 16

1.Terminy  rozpoczynania zajęć dydaktyczno-wychowawczych , przerw

świątecznych, ferii zimowych i letnich określają  przepisy w sprawie

organizacji roku szkolnego.

2.Terminy te podaje Dyrektor Szkoły.

 

3.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) Dyrektor Szkoły  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję o  dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

4.Terminy uroczystości szkolnych  ustala Dyrektor  Szkoły  na wniosek Rady Pedagogicznej  lub Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 17

1.Schemat szczegółowej organizacji roku szkolnego , nauczania i wychowania

sporządza  Dyrektor  Szkoły  na arkuszu  organizacji szkoły do 30.04.

każdego  roku .

2.Schemat obejmuje liczbę  pracowników  Szkoły.

3.Określa  liczbę  stanowisk kierowniczych , ogólną  liczbę zajęć

nadobowiązkowych  finansowanych  ze środków  przydzielonych szkole

przez organ prowadzący.

 

§ 18

1.Podstawową  jednostką organizacyjną  Szkoły  jest oddział ( klasa) złożony

z uczniów  , którzy   w jednorocznym  kursie  nauk danego roku szkolnego

uczą się  wszystkich przedmiotów  obowiązkowych  określonych  ramowym

planem  nauczania.

2.Liczba uczniów  w klasie  nie powinna   być większa  niż 32.

 

§ 19

 

1.Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych  zajęć

dydaktycznych  i wychowawczych  określa tygodniowy  rozkład zajęć

ustalony przez Dyrektora Szkoły.

2.Tygodniowy  rozkład  uwzględnia  zasady higieny  pracy.

3.Tygodniowy rozkład zajęć podawany jest na początku roku szkolnego

do wiadomości  nauczycieli   i uczniów.

4.Wszelkie zmiany rozkładu  zajęć  winny być podane do wiadomości

nauczycieli  i uczniów.

5.Tygodniowy rozkład zajęć  klas I – III  określa ogólny przydział czasu

na  poszczególne zajęcia  wyznaczone ramowym planem nauczania.

Szczegółowy  rozkład dzienny  zajęć  ustala nauczyciel.

 

§ 20

 

Podstawową formą pracy Szkoły są  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone w systemie  klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna  trwa 45 minut

i nie dotyczy  kształcenia zintegrowanego.

 

 

 

 

 

§ 21

 1. Niektóre zajęcia  obowiązkowe i nadobowiązkowe  mogą być organizowane w grupach międzyklasowych.

 

 1. Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych  organizowanych ze środków  budżetowych  nie może być niższa niż 15  uczniów.

 

 1. Liczba uczniów uczestniczących  w zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12-15 osób.

 

 1. Za zgodą  organu prowadzącego  liczba uczniów w grupie  może być niższa od liczby  określonej w ust. 2,3 .

 

§ 22

W Szkole  mogą odbywać praktyki  pedagogiczne  studenci  szkół wyższych  i słuchacze  zakładów  kształcenia nauczycieli za zgodą Dyrektora Szkoły  i po zawarciu  umowy ze szkołą kierującą   praktykanta.

 

§ 23

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną  służącą do :

1)realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

2)realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

3)doskonalenia warsztatu pracy  nauczyciela i wychowawcy,

4)prezentacji  najnowszej  literatury,

5)popularyzacji  najnowszych osiągnięć pedagogicznych.

 

2.Z biblioteki  mogą korzystać uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy

Szkoły  oraz  inne  osoby  na zasadach  określonych  w regulaminie biblioteki.

3.Pomieszczenie biblioteki musi spełniać  następujące wymogi:

1)umożliwiać  gromadzenie zbiorów i ich opracowywanie,

2)korzystania ze zbiorów  w czytelni oraz  wypożyczania ich poza

bibliotekę,

3)prowadzenie  przysposobienia  czytelniczego.

 

 1. Godziny pracy biblioteki  ustala Dyrektor Szkoły .Winny one

umożliwiać korzystanie ze zbiorów  w czasie zajęć lekcyjnych,

przerw między nimi i po ich zakończeniu.

 

 1. Organizację  pracy biblioteki określa regulamin jej pracy.

 

§ 24

 

1.Szkoła organizuje świetlicę  dla uczniów , którzy muszą przebywać  w szkole

Przed  lub po zakończeniu zajęć  szkolnych  ze względu na dojazd do szkoły.

 

2.Świetlica  stanowi pozalekcyjną  formę  pracy wychowawczo-opiekuńczej

Szkoły.

 

3.Świetlica prowadzi swoją działalność w godzinach 7.15 – 7.45 i po

zakończeniu przez uczniów  zajęć lekcyjnych  w godzinach  11.20 – 13.20.

 

4.Za działalność  świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy.

 

5.Wychowawcy świetlicy sporządzają harmonogram pracy świetlicy

zatwierdzony  przez Dyrektora  Szkoły.

 

6.Świetlica  prowadzi swą działalność  w pomieszczeniu  zwanym świetlicą

szkolną   lub  w innym pomieszczeniu  wskazanym  przez Dyrektora Szkoły.

 

7.Ze świetlicy mogą korzystać:

1) dzieci  dojeżdżające,

2) dzieci objęte  rejestrem świetlicy.

 

8.Formy  pracy świetlicy:

1) organizowanie opieki nad dziećmi  w godzinach pracy świetlicy,

2) organizowanie różnorodnych form  zajęć,

3) spędzanie wolnego czasu według  własnych  zainteresowań,

4) pomoc w odrabianiu pracy domowe

§ 25

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz zakup niektórych artykułów szkolnych i spożywczych w sklepiku szkolnym.
 2. Sklepik szkolny działa wyłącznie na potrzeby uczniów i pracowników szkoły.
 3. Opiekę nad działalnością sklepiku sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły w ramach przydziału zadań dodatkowych.

 

 

 

§ 26

1.Szkoła prowadzi swą działalność w budynku głównym szkoły.

2.Dyrektor w miarę możliwości lokalowych  przydziela pomieszczenia dla:

1) sklepiku  szkolnego,

2) świetlicy,

3) szatni,

4) archiwum.

 

 

3.W skład  majątku Szkoły wchodzą  pomieszczenia gospodarcze i boiska.

 

4.Szkoła zarządza  nieruchomością  oddaną  we władanie  w trwały zarząd.

 

 

Rozdział V.  NAUCZYCIELE  I  PRACOWNICY  SZKOŁY

§ 27

 1. W szkole zatrudnia się  nauczycieli i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i  wynagradzania  określają  odrębne przepisy.

 

§ 28

1.Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą  i opiekuńczą,

jest odpowiedzialny  za jakość i wyniki  tej pracy  oraz bezpieczeństwo

powierzonych jego opiece  uczniów.

 

2.Do zadań i  obowiązków  nauczyciela  należy :

1)  realizacja  programów nauczania ,

2)  kierowanie  powierzonym procesem  dydaktyczno-wychowawczym,

dbałość o jego poziom,

3)dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz powierzoną mu

salę  lekcyjną,

4)udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

5)odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów,

6)dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów,

7)wspieranie zainteresowań  i zdolności uczniów,

8)bieżące ocenianie  uczniów  zgodnie z ich postępami w nauce i

zachowaniem.

9)bezstronna i obiektywna ocena  pracy uczniów  wg „Wewnątrzszkolnego

Systemu Oceniania „,

10)pomoc w  przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,

11)doskonalenie umiejętności  pedagogicznych  i podnoszenie wiedzy

merytorycznej,

12)realizacja zadań  wyznaczonych  w planie  dydaktyczno-

wychowawczym szkoły,

13)realizacja zarządzeń i poleceń Dyrektora Szkoły

 

 1. Prawem nauczyciela jest :

1)korzystanie z uprawnień wynikających  z Karty Nauczyciela,

2)formułowanie wniosków  i postulatów  dotyczących  pracy szkoły i jej

organów,

3)formułowanie własnych wersji  programów nauczania , jak też

autorskich programów nauczania,

4)wnioskowanie o dokonanie oceny własnej  pracy  w oparciu o

rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000r , w sprawie kryteriów  i

trybu dokonywania  oceny pracy  nauczyciela, trybu postępowania

odwoławczego oraz składu i sposobu  powoływania zespołu

oceniającego( Dz. U. Nr 98 z 2000 r.poz.1066 z późniejszymi

zmianami).

 

§ 29

1.Wychowawca klasy  sprawuje opiekę wychowawczą  nad uczniami, a także:

1) udziela pomocy wychowankom  w realizacji swych zadań

2) integruje uczniów do podejmowania działań w zespołach ludzkich

klasowych lub szkolnych – tworzą warunki  wspomagające rozwój

ucznia, proces jego uczenia się,

3) tworzy warunki do przygotowania wychowanków  do życia

w rodzinie i społeczeństwie,

4) inspiruje działania umożliwiające  rozwiązywanie konfliktów

międzyludzkich, klasowych  lub szkolnych,

5) otacza opieka każdego wychowanka,

6) inspiruje wspólnie z rodzicami  i uczniami różne  formy  życia

zespołowego  i towarzyskiego,

7)ustala wspólnie z uczniami treści i formy  zajęć wychowawczych,

8)organizuje indywidualną opiekę  nad uczniami zdolnymi i mającymi

trudności w nauce , oraz sprawiającymi trudności wychowawcze,

9)utrzymuje kontakty z  rodzicami uczniów  w celu  ustalania form i

metody pracy  wychowawczej  oraz bieżącej współpracy,

10)organizuje spotkania z rodzicami  i radą klasową  , korzysta z ich

pomocy,

11)włącza rodziców do życia klasy i szkoły.

2.Wychowawca klasy dostosowuje formy pracy wychowawczej do wieku i

potrzeb uczniów.

3.Wychowawca klasy utrzymuje ścisłe kontakty z rodzicami w tym poprzez

organizację spotkań klasowych  nie rzadziej niż  dwukrotnie w semestrze.

4.Wychowawca klasy  ma prawo do pomocy dydaktycznej i wychowawczej

ze strony  szkoły i placówek oświatowo-wychowawczych , a w tym :

1)pomocy Dyrektora Szkoły w przypadku trudności wychowawczych,

2)pomoc  innych nauczycieli  w sprawowaniu funkcji wychowawczych ,

3)szczególnej pomocy Dyrektora w pierwszych trzech latach pracy.

 

Rozdział VI.  SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNEGO.

§ 30

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowania oraz postępach w tym zakresie,

-  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

- zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne  obejmuje wiadomości  i umiejętności ucznia  wynikające ze szkolnego zestawu programów nauczania z uwzględnieniem umiejętności realizowanych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.

 

3.Nauczyciele na początku  każdego roku szkolnego informują uczniów  i

rodziców o wymaganiach edukacyjnych (oczekiwanych osiągnięciach

ucznia) wynikających z realizowanego  przez siebie  programu nauczania

oraz o sposobach sprawdzania i oceniania  osiągnięć edukacyjnych

uczniów.

 

4.Wychowawca klasy na początku  każdego roku  szkolnego informuje

uczniów oraz rodziców  o kryteriach i zasadach  oceny zachowania.

 

5.Punktem wyjścia  do analizy postępów  uczniów, jakości pracy nauczyciela

oraz  organizacji procesu kształcenia  jest pomiar diagnostyczny ,

przeprowadzony na początku  roku szkolnego z zakresu przedmiotów

humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

 

6.Każdy dział programowy lub zamknięty  obszar kształcenia  powinien

kończyć się  pomiarem  osiągnięć ucznia.

 

7.Testy, prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli uczeń  był nieobecny to zalicza

daną formę kontroli  w ciągu 7 dni  od  powrotu do szkoły.

 

8.Poprawa ocen niedostatecznych z obowiązkowych form kontroli  jest

dobrowolna i odbywa się  w ciągu 7 dni  od rozdania prac. Uczeń poprawia

się  tylko raz.

 

9.Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej  pisemnej formie  kontroli

tydzień wcześniej . W ciągu tygodnia  nie mogą być więcej niż  3

obowiązkowe  formy pisemne  co najmniej 45 minutowe.

 

10.Prace  kontrolne  45 minutowe  powinny być  poprzedzone  lekcją

powtórzeniową.

 

11.Wyniki prac kontrolnych  nauczyciel przekazuje  uczniom w terminie nie

dłuższym  niż dwa tygodnie.

 

12.Uczeń i jego rodzice  mają prawo wglądu do prac kontrolnych podczas wywiadówek oraz konsultacji z nauczycielami.

 

13.Uczeń ma prawo  być  nieprzygotowany  do zajęć :

1)wskutek wypadków losowych

2)z powodu choroby

3)bez podania przyczyn 1, 2 razy w semestrze ( z uwzględnieniem

specyfiki  przedmiotu).

Fakt ten zgłasza na  początku lekcji.

14. Uczeń może być zwolniony całkowicie z lekcji wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Istniej możliwość:

1) zwolnienia go z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych - czy też  - jakiego rodzaju ćwiczeń - uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

2) całkowitego zwolnienia go z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 31

FORMY AKTYWNOŚCI  UCZNIA

 

1.Prace obowiązkowe:

Wypowiedzi ustne:

1) opowiadanie

2) opis

3) recytacja

4) dialog

5) aktywność : dyskusje, udział w dyskusji,

argumentowanie, wnioskowanie, praca w grupie,

organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie,

zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy,

scenki symulacyjne, drama – odgrywanie ról.

 

Prace pisemne :

1) test – 45 minut

2) prace klasowe literackie  - 45 – 90 minut

3) zadania sprawdzające – do 15 minut –kartkówki,

dyktanda, ćwiczenia.

Prace domowe :

1) zadania

2) ćwiczenia

3) notatki

4) wypracowania

5) własna twórczość

Prace o charakterze praktycznym :

1) wytwory

2) obserwacje

3) doświadczenia

4) ćwiczenia sprawnościowe

Estetyka zeszytu ćwiczeń.

 

2. Prace nadobowiązkowe.

Wypowiedzi ustne :

1) dyskusje

2) scenki symulacyjne , drama

3) praca w grupie

Prace pisemne :

1) prace domowe  dodatkowe

2) prace długoterminowe

Udział w konkursach.

 

 

§ 32

OCENIANIE BIEŻĄCE   I  KLASYFIKACYJNE.

 

1.Oceny bieżące, oceny  klasyfikacyjne semestralne i roczne  od klasy czwartej wzwyż ustala się  według następującej skali :

stopień celujący          -    6

stopień bardzo dobry   -   5

stopień dobry               -   4

stopień dostateczny      -   3

stopień dopuszczający  -   2

stopień niedostateczny  -   1

2. W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzoną  skalę ocen przez

zastosowanie znaków  „+”  i  „ – „

3. Ustala się jednolity  system punktowania prac pisemnych  uczniów kl. IV- VI

Przyjęte  kryteria  oceniania sprawdzianów :

- ocena niedostateczna     0 - 30 % poprawnie wykonanych zadań,

- ocena dopuszczająca     31 - 49 % ,

- ocena dostateczna         50 - 74 % ,

- ocena dobra                   75 - 92 % ,

- ocena bardzo dobra       93 - 100 % .

Ocenę celującą  uczeń otrzymuje , gdy wykona  dodatkowe zadanie  o

podwyższonym  stopniu trudności.

Uczeń , który nie jest przygotowany do lekcji , otrzymuje  „-„ .

Za trzy minusy  otrzymuje ocenę niedostateczną.

Uczeń jest nagradzany  „ + „  za aktywność na lekcji.

Za trzy plusy  otrzymuje ocenę  bardzo dobrą.

 

Oceny z prac pisemnych na lekcji  i wypowiedzi ustnych są decydujące  przy

wystawianiu  oceny semestralnej.

Oceny z prac domowych  i innych form aktywności  wpływają na

podwyższenie  tej oceny.

4.  Dowody osiągnięć szkolnych  ucznia  ( prace kontrolne , wytwory prac

praktycznych ) gromadzone są  przez nauczyciela  określonego przedmiotu

i przechowywane przez semestr.

5. Dwa razy w roku szkolnym organizowane są  dla rodziców wywiadówki

oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

6.W czasie konsultacji  nauczyciel określonego przedmiotu informuje

rodziców  o postępach ucznia, o kryteriach oceniania ,

przedstawia dowody  osiągnięć szkolnych ucznia.

W przypadku słabych  uczniów  proponuje formy pomocy, a w przypadku

szczególnie  uzdolnionych  indywidualny kierunek rozwoju.

7. Nauczyciel jest obowiązany , na podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej  , dostosować wymagania  edukacyjne  do indywidualnych

potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia i odchylenia  rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się

uniemożliwiające  sprostanie tym  wymaganiom.

 

8. Do oceny bieżącej  w klasach I – II stosowane są następujące oznaczenia literowe:

 • A- uczeń osiąga wspaniałe wyniki. Prace wykonuje poprawnie i starannie,
 • B- uczeń osiąga dobre wyniki. Prace wykonuje poprawnie choć niezbyt starannie, bądź z drobnymi pomyłkami.
 • C- uczeń osiąga zadawalające wyniki, prace wykonuje mało starannie, często popełnia pomyłki. Powinien podnieść umiejętności poprzez dodatkowe ćwiczenia wskazane przez nauczyciela.
 • D- uczeń ma trudności w przyswojeniu pewnych umiejętności przewidzianych programem nauczania. Aby osiągnąć sukces powinien pracować pod kierunkiem nauczyciela i z pomocą rodziców.

9. Ocenianie bieżące w klasie III polega na stosowaniu oceny cyfrowej  w skali od 1 do  6 w dzienniku lekcyjnym, sprawdzianach wiadomości i pracach ucznia                  w odniesieniu do poszczególnych edukacji.

 

10. Oprócz ocen literowych w klasie I i II, a w klasie III ocen cyfrowych nauczyciele stosują różnorodne formy ocen wspierających (np. pochwały, gratulacje.

 

11.Ocenianie klasyfikacyjne semestralne i roczne  w klasach I – III polega na

wypełnieniu  dla każdego ucznia świadectwa opisowego.

12.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

13. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

 

 

 

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA OCEN W KLASACH III - VI:

 

a)     Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

-       Spełnia wykraczające wymagania edukacyjne poza zakres materiału,

-       Samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów,

-       Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-       Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

-       Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,

-       Odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (kwalifikując się do finałów co najmniej na szczeblu wojewódzkim), sportowych, artystycznych (co najmniej na szczeblu gminnym) i innych (co najmniej na szczeblu rejonowym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

-       Jest bardzo aktywny na lekcjach

 

b)    Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

-       Spełnia wymagania dopełniające z danych zajęć edukacyjnych,

-       Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu,

-       Samodzielnie rozwiązuje i zadania postawione przez nauczyciela posługując się  nabytymi umiejętnościami,

-       Bierze udział w konkursach przedmiotowych,

-       Sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych,

-       Wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji.

 

c)     Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

-       Spełnia rozszerzone wymagania z danych zajęć edukacyjnych,

-       Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w  podstawie programowej w stopniu zadowalającym,

-       Zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności,

-       Samodzielnie rozwiązuje typowe zadani, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

-       Jest aktywny w czasie lekcji

 

d)    Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

-       Spełnia podstawowe wymagania z danych zajęć edukacyjnych

-       Opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w  podstawie programowej pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień,

-       Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

-       Wykazuje się aktywnością na lekcjach w sposób zadowalający.

 

e)     Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

-       Spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych

-       Ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu,

-       Braki te nie przekreślają dalszej nauki

-       Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności

 

f)      Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

-       Nie spełnia nawet wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych,

-       Ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,

-       Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,

-       Nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuacje nauki na wyższym poziomie edukacji,

-       Nie uczynił żadnych postępów (wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy i umiejętności).

 

 

 

§ 33

ZASADY I TERMINY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ  KLASYFIKACJI

 

 

 1. Klasyfikowanie uczniów  przeprowadzają  nauczyciele przedmiotów.
 2. Klasyfikowanie  semestralne uczniów  przeprowadza się  10 dni  przed zakończeniem pierwszego semestru.
 3. Klasyfikowanie roczne  uczniów  przeprowadza się  10 dni  przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.
 4. Uczeń i jego rodzice  są informowani  przez wychowawcę  o zagrożeniu oceną  niedostateczną   z przedmiotu   lub oceną nieodpowiednią z zachowania 4 tygodnie  przed klasyfikacja  semestralną lub roczną.
 5. Na 7 dni  przed klasyfikacja semestralną lub roczną  uczeń  jest informowany ustnie  przez nauczyciela przedmiotu o przewidywanej  dla niego ocenie.
 6. Ustalona przez nauczyciela  ocena klasyfikacyjna roczna  niedostateczna  może być zmieniona  tylko w wyniku  egzaminu poprawkowego.
 7. Uczeń ma możliwość  poprawy przewidywanej  oceny semestralnej lub rocznej w terminie  7 dni od daty poinformowania go o przewidywanej ocenie na zasadach uzgodnionych z nauczycielem ( termin, kryteria na ocenę, o którą ubiega się uczeń , forma poprawy). Nauczyciel odnotowuje  ten fakt  w dzienniku lekcyjnym.

Uczeń poprawia się tylko jeden raz.

 1. Jeśli w wyniku klasyfikacji semestralnej  uczeń otrzymał jedną ocenę niedostateczną  ( lub więcej) i stwierdzono , że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia  uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie  nauki w klasie  programowo  wyższej , nauczyciel przedmiotu , z którego uczeń otrzymał ocenę  niedostateczna  organizuje w miarę możliwości  zajęcia wyrównawcze  w celu uzupełnienia braków.
 2. Na tydzień przed klasyfikacją roczną  rodzice   ucznia  są pisemnie informowani przez nauczyciela przedmiotu  o przewidywanej

ocenie  ( wpis do zeszytu ).

10.W klasach I –III nauczyciel przekazuje  informację  uczniowi i

rodzicom  na zasadach jw. używając określenia  „ Osiągnięcia

edukacyjne  ucznia oceniam pozytywnie / negatywnie „.

 

 

 

§ 34

ZASADY I TERMINY EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 

1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej

uczeń , który  w wyniku rocznej klasyfikacji  uzyskał stopień niedostateczny

z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.              2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna  może wyrazić zgodę  na

egzamin  poprawkowy  z dwóch zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem

egzaminu ze  sztuki , techniki oraz wychowania fizycznego, z których

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4.Termin egzaminu poprawkowego  wyznacza Dyrektor Szkoły  na ostatni

tydzień ferii letnich.

5.Egzamin poprawkowy  przeprowadza komisja  powołana przez Dyrektora

Szkoły.

W skład komisji wchodzą :

 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

 

6.Nauczyciel, o którym mowa w p.5 może być zwolniony  z udziału w pracy

Komisji  na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych

przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę

egzaminującą  innego nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

następuje  w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły.

7.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego  sporządza się protokół

Zawierający : skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik

egzaminu  oraz ocenę ustaloną   przez komisję. Do protokołu  załącza się

pisemne prace ucznia  i zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 

 

§ 35

TRYB I TERMINY  EGZAMINU  KLASYFIKACYJNEGO

 

1.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych i     nieusprawiedliwionych  nieobecności  może zdawać  egzamin klasyfikacyjny.

2. Na wniosek ucznia  nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej

nieobecności  lub na wniosek jego rodziców  Rada Pedagogiczna  może

wyrazić zgodę  na egzamin  klasyfikacyjny.                                                     3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

1)  realizujący , na podstawie  odrębnych przepisów  , indywidualny program

lub  tok nauki ;

2)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  poza szkołą.

4. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa

w punkcie 3.2 , nie obejmuje  obowiązkowych zajęć edukacyjnych :

techniki, plastyki, muzyki  i wychowania fizycznego oraz dodatkowych

zajęć edukacyjnych.

5.Uczniowi, o którym mowa  w wyżej wspomnianym punkcie , zdającemu

egzamin klasyfikacyjny  nie ustala się oceny zachowania.

6.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej  i ustnej ,

z wyjątkiem  egzaminów klasyfikacyjnych  z plastyki, muzyki, techniki,

informatyki i wychowania fizycznego. W takich przypadkach  ma formę

zadań praktycznych.

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 ustawy. Termin egzaminu klasyfikacyjnego  uzgadnia się z uczniem  i jego  rodzicami.

8.Egzamin dla ucznia , o którym mowa w  punktach 1, 2, 3.1  przeprowadza

nauczyciel  danych zajęć edukacyjnych  w obecności wskazanego przez

Dyrektora Szkoły  , nauczyciela takich samych lub pokrewnych  zajęć

edukacyjnych.

 

9.Egzamin klasyfikacyjny  dla ucznia , o którym mowa  w punkcie  3 .2

przeprowadza komisja , powołana przez Dyrektora Szkoły , który zezwolił  na

spełnianie przez ucznia  odpowiednio obowiązku  szkolnego lub  obowiązku

nauki  poza szkołą.

W skład komisji wchodzą :

1)    dyrektor szkoły  albo nauczyciel  zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący

2)    nauczyciel  zajęć edukacyjnych określonych w

szkolnym planie nauczania  dla odpowiedniej klasy.

10. Przewodniczący komisji  uzgadnia z uczniem , o którym mowa w punkcie

3.2 , oraz jego rodzicami , liczbę zajęć edukacyjnych , z których  uczeń

może zdawać  egzamin w ciągu jednego dnia.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego  mogą być obecni – w charakterze

obserwatorów – rodzice  ucznia.

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego  sporządza się protokół

zawierający w szczególności :

1) imiona i nazwiska  nauczycieli, o których mowa w punkcie 8 , a  w

przypadku egzaminu klasyfikacyjnego  przeprowadzanego dla ucznia,

o którym mowa w punkcie 3.1 – skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne ;

4) wyniki egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz uzyskane oceny.

Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia  i zwięzłą informację  o

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół  stanowi załącznik do arkusza ocen

ucznia.

13. W przypadku  nieklasyfikowania ucznia  z  zajęć edukacyjnych , w

dokumentacji  przebiegu nauczania  zamiast oceny  klasyfikacyjnej

wpisuje się „ nieklasyfikowany „ .

14. Ustalona przez nauczyciela  albo uzyskana  w wyniku egzaminu

klasyfikacyjnego  roczna ( semestralna)  ocena kwalifikacyjna  z zajęć

edukacyjnych  jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 15.

15. Ustalona przez nauczyciela  albo uzyskana w wyniku egzaminu

klasyfikacyjnego  niedostateczna roczna ( semestralna) ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być  zmieniona w wyniku

egzaminu poprawkowego , z następującymi zastrzeżeniami :

1)  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej , uczeń , który w wyniku

klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z zajęć

edukacyjnych , może zdawać egzamin  poprawkowy. W wyjątkowych

przypadkach rada pedagogiczna  może wyrazić zgodę na  egzamin

poprawkowy z  dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)    uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić

zastrzeżenia  do Dyrektora Szkoły , jeżeli uznają, że roczna( semestralna)

ocena kwalifikacyjna  z zajęć edukacyjnych została ustalona  niezgodnie

z przepisami  prawa dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny.

 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć

dydaktyczno- wychowawczych.

16. W przypadku stwierdzenia , że roczna (semestralna)  ocena klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa

dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny , Dyrektor Szkoły powołuje komisję,

która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie

pisemnej  i ustnej , oraz ustala roczną ( semestralną ) ocenę klasyfikacyjną

z danych zajęć edukacyjnych.

17. W skład komisji wchodzą :

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze  - jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel prowadzący dane  zajęcia edukacyjne,

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,

prowadzący  takie same zajęcia edukacyjne.

18. Nauczyciel , o którym mowa  w punkcie 17.2 , może być zwolniony  z

udziału w pracy komisji   na własną prośbę  lub w innych, szczególnie

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły  powołuje

innego nauczyciela prowadzącego takie  same zajęcia edukacyjne , z tym,

że  powołanie nauczyciela  zatrudnionego w innej szkole  następuje w

porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły.

19.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję .Do protokołu załącza się

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

20.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

21.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.22.

22.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia warunkowo, który nie

zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

23. Na wniosek rodziców (prawnych opiekun ów) dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

24.Uczeń kończy szkołę podstawową jeśli uzyskał promocję .

a) z wyróżnieniem uzyskując średnią 4.75.

 

§ 35

KRYTERIA  I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 

1.Ocenianie  zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia  respektowania przez

ucznia  zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

2.Ocena zachowania uwzględnia  w szczególności :

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne  oraz innych osób;

6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią ;

7)    okazywanie szacunku innym osobom;

2.Proces oceniania zachowania ucznia ma na celu:

1)  motywowanie do właściwych form zachowania oraz dążenie do

wzbogacania  zachowań pozytywnych;

2)  przekazywanie uczniowi  i jego rodzicom (opiekunom) informacji

zwrotnej  o jego rozwoju społecznym ;

3)    kształtowanie samooceny  i poczucia tożsamości.

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania , począwszy od klasy IV szkoły

podstawowej, ustala się  według następującej skali :

1)    wzorowe

2)    bardzo dobre

3)    dobre

4)    poprawne

5)    nieodpowiednie

6)    naganne

z zastrzeżeniem punktu 5.

4. W klasach I –III szkoły podstawowej  semestralne i roczne  oceny

klasyfikacyjne  zachowania są ocenami  opisowymi.

 

Szczegółowe kryteria  oceny  zachowania w klasach  I – III są następujące;

A-  „ wyróżnia się”

B-   : dobra”

C-   „ musisz popracować nad zachowaniem”

D-  „wymaga poprawy”

Ocenę  A- „wyróżnia się” otrzymuje uczeń , który:

 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • reprezentuje  klasę lub szkołę w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, imprezach sportowych, szkolnych, środowiskowych i innych,
 • osiąga wyniki w nauce stosowne do swoich optymalnych możliwości intelektualnych i sportowych,
 • sumiennie wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
 • jest koleżeński i uczynny wobec rówieśników,
 • swoją postawą daje wzór do naśladowania.

 

Ocenę  B – „dobrą” – otrzymuje uczeń, który:

 • uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • stara się osiągać wyniki w nauce stosowne do swoich możliwości intelektualnych i zdrowotnych,
 • stara się wywiązywać z powierzonych obowiązków,
 • ma właściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły.,
 • jest koleżeński i uczynny wobec koleżanek i kolegów,
 • swoją postawą do obowiązków szkolnych nie wykazuje uchybień.


Ocenę  C – „musisz popracować nad zachowaniem” – otrzymuje uczeń, który:

 • potrzebuje motywacji ze strony nauczyciela, aby angażować się        w życie klasy i szkoły,
 • zdarza mu się nie wywiązywać z powierzonych obowiązków,
 • spóźnia się na lekcje,
 • często opuszcza zajęcia z błahego powodu,
 • był upominany kilkakrotnie przez wychowawcę klasy i nie przyniosło to oczekiwanej poprawy w zachowaniu.

 

Ocenę  D  – „wymaga poprawy” – otrzymuje uczeń, który:

 • odmawia uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,
 • nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
 • notorycznie opuszcza zajęcia, spóźnia się na lekcje,
 • cechuje go lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
 • destrukcyjnie wpływa na zespół,
 • był upominany kilkakrotnie przez wychowawcę klasy i dyrekcję i nie przyniosło to żadnej poprawy w zachowaniu,
 • nie przestrzega regulaminu szkolnego.

 

 

5.Semestralne  i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów

z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym  lub znacznym

są ocenami opisowymi.

 

6.Ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)  promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

7. Szczegółowe kryteria  oceny zachowania w klasach IV-VI są  następujące :

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń , który spełnia wszystkie  z

wymienionych kryteriów :

 

wzorowo zachowuje się w szkole i poza szkołą (boisko, wycieczka,);

kulturalnie odnosi się do innych;

okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

szanuje mienie własne , szkolne i kolegów;

dba o estetyczny wygląd własny  i otoczenia;

przestrzega zasad higieny;

twórczo pracuje w samorządzie uczniowskim lub innych organizacjach

szkolnych ;

pogłębia wiedzę i rozwija swoje zainteresowania  w zajęciach szkolnych

i pozaszkolnych ;

zdobywa nagrody i wyróżnienia  w różnych konkursach;

reprezentuje szkołę na wysokich szczeblach konkursów ;

integruje klasę (pomaga w organizowaniu imprez szkolnych , wspiera

kolegów w trudnych sytuacjach , pomaga w nauce );

wzorowo wywiązuje się z  obowiązków szkolnych;

systematycznie i punktualnie  uczęszcza na zajęcia lekcyjne (nie ma

nieobecności nieusprawiedliwionych);

terminowo usprawiedliwia nieobecności ( najpóźniej w ciągu tygodnia od

zakończenia nieobecności;

dba o swoje zdrowie , stosuje zasady zdrowego stylu życia ( na przykład

nie poddaje się nałogom);

bezpiecznie zachowuje się w każdej sytuacji ;

reaguje na wszelkie  przejawy zła .

 

 

2)Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który spełnia  następujące kryteria :

 

bardzo dobrze zachowuje się w szkole i poza szkołą (boisko, wycieczka)

kulturalnie odnosi się do innych;

okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

szanuje mienie własne , szkolne i kolegów;

dba o estetyczny wygląd własny  i otoczenia;

przestrzega zasad higieny;

pogłębia wiedzę  i rozwija swoje  zainteresowania w zajęciach szkolnych

zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach szkolnych ;

pomaga w zorganizowaniu imprez klasowych ;

bardzo dobrze wywiązuje się z  obowiązków szkolnych ;

systematycznie i punktualnie  uczęszcza na zajęcia lekcyjne (nie ma

nieobecności nieusprawiedliwionych);

terminowo usprawiedliwia nieobecności (najpóźniej w ciągu tygodnia

od zakończenia nieobecności ),

dba o swoje zdrowie, stosuje zasady zdrowego stylu życia (nie poddaje

się nałogom) ;

bezpiecznie zachowuje się w każdej sytuacji ;

reaguje na wszelkie przejawy zła.

 

3)Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który spełnia poniższe kryteria :

 

właściwie zachowuje się w szkole i poza szkołą,

kulturalnie odnosi się do innych;

okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

szanuje mienie własne , szkolne i kolegów ;

dba o estetyczny wygląd własny  i otoczenia ;

przestrzega zasad higieny ;

bierze udział w organizowaniu imprez klasowych i uczestniczy w nich;

rozwija swoje zainteresowania;

bierze udział w konkursach szkolnych ;

wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

systematycznie  uczęszcza na  zajęcia lekcyjne (dopuszcza się 4

godziny  nieusprawiedliwione  i 5 spóźnień  na pierwsze lekcje w

semestrze);

terminowo usprawiedliwia nieobecności ( najpóźniej w ciągu tygodnia

od zakończenia nieobecności ) ;

dba o swoje zdrowie, stosuje zasady zdrowego  stylu życia ( nie ulega

nałogom);

bezpiecznie zachowuje się w każdej sytuacji ;

reaguje na wszelkie przejawy zła .

 

4)    Ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który :

 

stara się poprawnie odnosić do dorosłych;

czasami narusza zasady  współżycia  koleżeńskiego;

bezmyślnie niszczy mienie własne, szkolne i kolegów ;

nie zawsze dba o swój wygląd zewnętrzny  i estetykę otoczenia ;

poprawia zachowanie , reagując na zwrócone uwagi ;

czuje się członkiem grupy, bierze udział w różnych imprezach

klasowych i szkolnych ;

nie zachęca innych do pracy na rzecz klasy i szkoły ( nie krytykuje,

nie jest złośliwy ) ;

poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych ;

systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne ( dopuszcza się 10 godzin

nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień w semestrze);

nie zawsze terminowo  usprawiedliwia nieobecności ;

dba o swoje zdrowie, stosuje zasady zdrowego stylu życia ;

przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 

5)    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń , który :

 

lekceważąco odnosi się do innych osób ;

dewastuje mienie własne, szkolne lub kolegów ;

tworzy negatywny wizerunek szkoły ;

nie reaguje na upomnienia ;

źle wpływa na atmosferę pracy w klasie ;

nie bierze udziału w organizowanych imprezach ;

utrudnia inicjatywę klasy  i wychowawcy  w organizowaniu imprez

klasowych  i szkolnych ;

nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych ;

opuszcza zajęcia-wagaruje (powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych

w semestrze) ;

nagminnie spóźnia się na zajęcia lekcyjne (powyżej 10 spóźnień w

semestrze ) ;

nieterminowo  usprawiedliwia nieobecności ;

nie zawsze dba o swoje zdrowie, nie stosuje zasad zdrowego stylu

życia i bezpieczeństwa ;

ulega nałogom ;

namawia innych do używania środków odurzających ;

jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie

szkoły  i poza nią.

 

6)    cenę  naganną otrzymuje uczeń , który :

 

lekceważąco odnosi się do innych osób ;

dewastuje mienie własne , szkolne i kolegów ;

tworzy negatywny wizerunek szkoły;

nie reaguje na upomnienia ;

źle wpływa na atmosferę pracy w klasie ;

nie bierze udziału w organizowanych  imprezach ;

utrudnia inicjatywę klasy i wychowawcy  w organizowaniu imprez

klasowych i szkolnych ;

nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych ;

opuszcza zajęcia – wagaruje ( powyżej 30 godzin

nieusprawiedliwionych w semestrze ) ;

nagminnie  spóźnia się na zajęcia lekcyjne ( powyżej 30 spóźnień

w semestrze ) ;

nie usprawiedliwia swoich nieobecności ;

nie dba o swoje zdrowie, nie stosuje zasad zdrowego stylu życia  i

bezpieczeństwa ;

ulega nałogom ;

namawia innych do używania środków odurzających ;

jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie

szkoły i poza nią .

 

8. Ocenę zachowania ucznia  ustala wychowawca klasy , po zasięgnięciu  opinii

nauczycieli  uczących w klasie, zespołu klasowego oraz w  uzasadnionych

przypadkach innych pracowników szkoły.

 

9. Wychowawca klasy informuje ucznia o proponowanej ocenie z zachowania

na tydzień  przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

10. Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców  o  przewidywanej

ocenie nagannej na miesiąc przed planowanym posiedzeniem

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Jeżeli zaistnieje  sytuacja

nieprzewidziana , wpływająca na nagłą zmianę oceny z pozytywnej na

naganną  , wtedy wychowawca  informuje o tym rodziców ucznia

bezpośrednio po wydarzeniu , bez przestrzegania przewidzianego

w regulaminie terminu.

 

 

11. Wychowawca na prośbę  ucznia lub jego  rodziców  powinien uzasadnić  wystawioną  ocenę zachowania.

 

12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić  zastrzeżenia do

dyrektora szkoły  , jeżeli uznają , że roczna ( semestralna)  ocena

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

13. Dyrektor szkoły powołuje wówczas komisję, która ustala roczną

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną  zachowania  w drodze głosowania

zwykłą  większością  głosów; w przypadku równej liczby głosów ,

decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

14. W skład komisji , o której mowa w punkcie 13 wchodzą :

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel  zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze- jako przewodniczący komisji ,

2) wychowawca klasy ,

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia

edukacyjne w danej klasie,

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

5) przedstawiciel rady rodziców.

 

15. Ustalona przez komisję  roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna

zachowania nie może być niższa  od ustalonej wcześniej oceny. Ocena

ustalona  przez komisję jest ostateczna.

17. Z prac komisji sporządza się  protokół  zawierający  w szczególności :

1) skład komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) wynik głosowania,

4) ustaloną ocenę  zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział VII.  UCZNIOWIE   SZKOŁY

§ 36

 

1.Szkoła prowadzi  rekrutację  uczniów  zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z

dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie  warunków i trybu  przyjmowania uczniów

do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych  typów szkół do innych

( Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 , z późniejszymi zmianami ).

 

 

2.Dzieci do klasy pierwszej  zapisywane są  do końca marca poprzedzającego

dany rok szkolny, , które w  danym roku kalendarzowym  kończą 7 lat i nie odroczono  im obowiązku szkolnego  na podstawie art.16 ust.3 ustawy o

systemie  oświaty, a także  dzieci, w stosunku  do których  wyrażono zgodę

na wcześniejsze  przyjęcie do szkoły na podstawie art.16 ust.1  ustawy o

systemie oświaty.

1) rodzic ma prawo do zdecydowania o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnej w wieku 6 lat, jeżeli dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne;

2) dziecko może być odroczone od obowiązku szkolnego jeżeli do wniosku rodzica dołączono opinię wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnie psychologiczno pedagogiczną;

 

3.Do Szkoły przyjmuje się :

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,

2) na prośbę rodziców  dzieci zamieszkałe  poza obwodem Szkoły, jeśli

w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

 

§ 37

Prawa i obowiązki   uczniów,

1.Uczeń ma prawo do :

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) opieki wychowawczej zapewniającej  bezpieczeństwo,

zapobiegającej przemocy fizycznej,

3) zachowania godności osobistej,

4) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszy tym dobra

osób innych,

6) rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej  oceny,

8) pomocy w przypadku  trudności w nauce,

9)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu, pomocy

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych,

11) udziału w działalności  samorządowej  Szkoły i wpływania poprzez

nią  na życie Szkoły,

12)korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej w miarę

posiadanych przez Szkołę  środków finansowych.

 

2.Obowiązki ucznia.

 

1)Uczeń ma obowiązek  przestrzegać postanowień  zawartych w statucie

szkoły, a w szczególności :

 

systematycznie i aktywnie  uczestniczyć  w zajęciach lekcyjnych oraz

właściwie się na nich zachowywać, uzupełniać braki wynikające z absencji ,

prowadzić starannie zeszyty i wykonywać zadania domowe,

systematycznie i aktywnie  uczestniczyć w  życiu szkoły,

przestrzegać  zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów ,

nauczycieli i innych pracowników szkoły,

przeciwstawiać się przejawom brutalności ,

dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

dbać o honor szkoły , godne jej reprezentowanie i wzbogacanie jej tradycji,

przestrzegać ustaleń władz szkoły,

przeciwstawiać się  wszelkim nałogom i zjawiskom patologii społecznej ,

szerzącym się w środowisku szkolnym.

2)Uczeń  ma obowiązek  usprawiedliwić  każdą nieobecność niezwłocznie po

powrocie do szkoły , nie później jednak  niż do tygodnia, licząc od ostatniego

dnia nieobecności . Po tym terminie  nieobecności  uznawane będą przez

wychowawcę  za nieusprawiedliwione.

3) Zwolnienie z lekcji może  nastąpić  wyłącznie na pisemna  prośbę rodziców.

4) Każdy uczeń  posiada strój galowy, który ma obowiązek  nosić  w czasie

uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych

lub indywidualnych wyjść  poza teren szkoły  w charakterze reprezentacji,

innych imprez okolicznościowych , jeśli taką decyzję  podejmie

wychowawca klasy  lub rada pedagogiczna.                                               5)Przez strój galowy  należy rozumieć  dla dziewcząt ciemną spódnicę i białą

bluzkę , a dla chłopców  ciemne spodnie i białą koszulę.

6) Ubiór codzienny ucznia jest ściśle określony:

uczeń ma obowiązek  nosić wierzchni strój  jednolity dla całej

społeczności szkolnej , w postaci  kamizelek –ciemny granat dla

chłopców ,niebieski dla dziewcząt,

na terenie szkoły  uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające

zdrowiu, niedopuszczalne  są buty na czarnej, gumowej podeszwie,

uczeń  ma obowiązek przestrzegać  zasad higieny osobistej oraz estetyki

wyglądu,

wygląd zewnętrzny  ucznia  nie może mieć  wpływu na oceny z przedmiotu,

może jednak mieć wpływ na ocenę  z zachowania .

7)Uczeń przebywający w szkole ma prawo  korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń  elektronicznych  wyłącznie  podczas przerw

śródlekcyjnych.

Uczeń nieprzestrzegający wyżej wymienionego zapisu oddaje wyłączone urządzenie do depozytu w sekretariacie szkoły, a następnie otrzymuje je po przybyciu do szkoły z rodzicem.

§ 38

 

1.Wobec uczniów mogą być stosowane  nagrody oraz kary  spełniające  istotne

funkcje  wychowawcze, nie naruszające  nietykalności i godności osobistej

ucznia.

Ucznia można nagrodzić za :

1)    wybitne osiągnięcia w nauce,

2)    wzorową postawę uczniowską,

3)    reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i olimpiadach,

4)    działalność  na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska.

Nagrodami  są :

1) pochwały wychowawcy klasy,

2)pochwały Dyrektora Szkoły,

3)list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora Szkoły do rodziców,

4)dyplom uznania,

5)nagroda rzeczowa.

2.O przyznanie nagrody  lub wyróżnienia  wnioskuje wychowawca, Rada

Pedagogiczna lub Samorząd Uczniowski.

3.Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i innych przepisów  obowiązujących

na terenie  Szkoły  uczeń może być  ukarany :

1)upomnieniem wychowawcy klasy,

2)pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,

3)upomnieniem Dyrektora Szkoły  lub naganą,

4)upomnieniem pisemnym Dyrektora Szkoły  wobec uczniów,

5)pozbawieniem  pełnionych funkcji w Szkole.

 

4.Za szczególnie  rażące  naruszenie szkolnych  obowiązków i postanowień

Statutu  uczeń może być ukarany  przeniesieniem do innej szkoły  na wniosek

Dyrektora  Szkoły skierowany do Kuratora Oświaty.

 

5.Szkoła każdorazowo powiadamia  rodziców  ucznia  o przyznanej mu

nagrodzie i wymierzonej karze.

 

6.Dyrektor Szkoły , po stwierdzeniu  nagannego zachowania się ucznia ,

kwalifikującego się  do zastosowania  kary , może tego ucznia zawiesić  w

prawach ucznia  do czasu rozpoznania  sprawy lub wymierzenia kary.

Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 7 dni.

 

7.Ukarany uczeń  może  odwołać się  do Dyrektora  lub Rady Pedagogicznej

od wymierzonej mu kary w terminie  7 dni od daty ogłoszenia.

 

8.Dyrektor rozpatruje odwołanie  najpóźniej  w ciągu 7 dni  od jego otrzymania.

Rozstrzygnięcie  Dyrektora  jest ostateczne. Zastosowanie kary, o której mowa

w ust. 4  następuje  w szczególności , jeżeli  uczeń:

1)umyślnie spowodował  uszczerbek na zdrowiu innej osobie

czy uczniowi,

2)wchodzi w kolizję z prawem,

3)dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia Szkoły,

4)demoralizuje innych uczniów (namawia do spożywania alkoholu, stosowania używek, przebywa na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narusza godność i nietykalność osobista innych osób, dopuszcza się kradzieży, niszczenia mienia),

5)otrzymał drugą ( semestralną  lub roczną ) naganną  ocenę  z zachowania.

 

9.Można odstąpić  od wystąpienia  o zastosowanie kary przewidzianej w ust.4

za poręczeniem   właściwego zachowania  ucznia  udzielonym przez

nauczyciela , organ Samorządu Uczniowskiego, Radę Rodziców  bądź

zawarcie kontraktu.

 

 

Rozdział VIII. ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY

§ 39

W Szkole tworzony jest oddział przedszkolny dla dzieci 3, 4, 5- letnich realizujący program  wychowania przedszkolnego.

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane  odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole.
 2. W przypadku dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego , wychowaniem przedszkolnym  może być objęte dziecko

w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.                                              3. Liczba dzieci  w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób.         4. Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową  wychowania

przedszkolnego, określoną  przez ministra do spraw oświaty i

wychowania.

5. Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi

5 godzin dziennie.                                                                                             6. Szczegółową   organizację wychowania, nauczania i opieki  w danym roku

szkolnym określa  arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora    Szkoły i zatwierdzony przez Organ  prowadzący.

7. Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy:

1) miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, plan rozwoju szkoły, roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy szkoły, wyniki obserwacji pedagogicznych,

2) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a) warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności,

b) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

c) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

d) włączenia ich w działalność szkoły,

e) tworzenia warunków do ich zainteresowań.

3) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie                   i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej oraz placówek, instytucji oświatowych i naukowych,

6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

 

8.Oddział przedszkolny dostosowuje zajęcia do możliwości rozwojowych

dzieci, a w szczególności organizuje :

1)na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe , w tym naukę religii;

2)zajęcia indywidualne, za zgodą  organu prowadzącego ;

3)zajęcia wskazane  w orzeczeniu poradni psychologiczno-

pedagogicznej  o wczesnym wspomaganiu rozwoju ucznia , np.

zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne.

Czas trwania zajęć dodatkowych nie może  przekraczać 30  minut.

10.Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się  zgodnie z organizacją

roku szkolnego.

11. W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym  za bezpieczeństwo i zdrowie

dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel , któremu  Dyrektor powierzył

jego prowadzenie.

12. Do najważniejszych zadań oddziału  przedszkolnego należy :

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2) wspomaganie rodziny w  wychowaniu dziecka ;

3) przygotowanie dziecka do nauki w szkole ;

4) integrację  dzieci zdrowych  z niepełnosprawnymi rówieśnikami,

5) zapewnienie opieki  i warunków rozwoju  dzieciom z określonym

rodzajem niepełnosprawności ;

6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

13.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania

przedszkolnego  są obowiązani  dopełnić czynności związanych  ze

zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego, a także zapewnić

regularne   uczęszczanie dziecka na zajęcia.

14. Dyrektor szkoły jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły ,

w której obwodzie dziecko mieszka, o spełnianiu  przez dziecko

obowiązku  przygotowania przedszkolnego.

15. Osobami upoważnionymi  do odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego

są rodzice  lub osoby dorosłe  upoważnione  przez rodziców, które mogą

przejąć  odpowiedzialność prawną  za bezpieczeństwo dzieci.

 

Rozdział IX . POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 40

1.Szkoła  gromadzi  i przechowuje  dokumentację  zgodnie  z odrębnymi

przepisami.

§ 41

Dokonywanie  zmian w Statucie należy do kompetencji Rady Pedagogicznej.

 

§ 42

Dyrektor  zapewnia możliwość  zapoznania się   ze Statutem  wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

§ 43

Statut wchodzi w życie z dniem  uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Czas nie stoi

Ulti Clocks content

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
25 Października 2021
Imieniny obchodzą
Bonifacy, Bończa, Chryzant, Daria,
Inga, Kryspin, Maur, Sambor, Taras,
Teodozjusz, Wilhelmina

Do końca roku zostało 68 dni.
Zodiak: Skorpion

Kalendarz

poprzednim miesiącu październik 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 39 1 2 3
week 40 4 5 6 7 8 9 10
week 41 11 12 13 14 15 16 17
week 42 18 19 20 21 22 23 24
week 43 25 26 27 28 29 30 31

Naszą stronę odwiedziło:

Dziś15
Wczoraj35
W ostatnim tygodniu15
W ostatnim miesiącu902
Wszystkich odwiedzin69487

Powered by Kubik-Rubik.de